Община Казанлък награди спечелилите в конкурса за Интегрирания план
Община Казанлък награди спечелилите в конкурса за Интегрирания план / Община Казанлък

Заместник-кметът по програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности Лилия Цонкова обяви наградените  проекти в обявения от Община Казанлък конкурс за проект „Обемно-пространствени решения на четири групи обекти от зоните за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Казанлък"(ИПГВР).

Конкурсът бе обявен на 28 август, а целта му е да се развият обемно-пространствени решения за 17 обекта от трите зони за въздействие на ИПГВР, като обектите бяха разпределени в четири обособени позиции. Това са: Обекти на социалната инфраструктура, Обекти на градската среда - първа група, Обекти на градската среда - втора група и Обекти на образователната инфраструктура.

Конкурсът е част от последователната реализация на инвестиционната стратегия на Община Казанлък (с хоризонт 2014 - 2020 г.), чрез която да се реализира пълноценно архитектурния, функционален и културно-исторически потенциал на зоните за въздействие на територията на общината.

10 са участниците от цялата страна, които представиха своите конкурсни работи. Комисия, назначена със заповед на кмета на община Казанлък разгледа проектите. След което жури в състав: арх. Ивелин Недялков, главен архитект на община Казанлък, председател на журито; арх. Иван Иванов, член на Съюза на архитектите в България, заместник-председател на журито; арх. Емил Сардарев, член на Камарата на архитектите в България; инж. Перуника Христова - директор на дирекция „Устройство на територията и транспорт" в Община Казанлък и Кольо Байков, юрисконсулт, извърши оценка на конкурсните работи по заложените критерии в конкурсната програма.

Общият награден фонд на конкурса е 26 500 лв. Наградените участници са:

Наградените проекти остават в Литературно-художествен музей „Чудомир" до 8 ноември, където могат да бъдат разгледани от гражданите.  Изложбата ще завърши с обществено обсъждане на 8 ноември от 18.00 часа.