Dariknews.bg
Dariknews.bg / Деян Герговски
Зам.-ръководителят на Шуменския районен съд Ростислава Георгиева коментира защитата от домашно насилие
Съдия Георгиева, каква е тенденцията при делата за домашно насилие в Шуменския районен съд?

Тенденцията е към рязко увеличение на броя на делата. През цялата 2017 година делата по закона за закрила от домашно насилие са били 39, а за първото шестмесечие на тази година вече имаме образувани 41 дела. Така че - тенденцията е към двойно увеличение. 

Според данните почти половината от тези дела обаче се прекратяват. Какви са най-честите мотиви за това?

Най-често исковата молба се изтегля от молителя. Било то поради последващи действия от лицето, срещу което се иска издаване на заповед за защита, били по някакви други лични причини. Има и редки случаи на недопустимост на молбата, т.е. подава се молба за защита срещу лице, което не е в кръга на визираните от закона. Въпреки че законът доста е разширил обхвата на лицата, срещу които да се търси защита.

Ако молбата е оттеглена, съдът може ли да предложи някаква защита?

В такива случаи съдът може само да прекрати делото. Решение по такъв казус може да има само ако е сезиран съда. Това става не само по молба на лицето, което е жертва на домашно насилие, може да бъде и от негов близък или роднина, както и Дирекция "Социално подпомагане", когато става дума за непълнолетни или поставени под пълно запрещение лица, както и от техни настойници. 

Каква е процедурата да се потърси защита срещу домашно насилие?

Процедурата започва по писмена молба от лицето. В нея се излагат обстоятелствата, свързани с акта на домашно насилие, излагат се данните на ответника, на молителя, като към молбата се прилага декларация по член 9 от Закона за защита от домашно насилие. В нея лицето, което търси защита, декларира тези данни, свързани с акта на домашно насилие. Задължително трябва да се посочи датата на която е извършено, така съдът да провери дали молбата е в едномесечния срок, визиран в закона.

Бавна ли е тази процедура?

Бих казала, че процедурата е доста бърза, по смисъла на закона. В деня на постъпване на молбата в районен съд се насрочва открито съдебно заседание по делото в срок до 1 месец от постъпване на молбата.

В деня на постъпване на молбата се издава съответно заповед за незабавна защита, ако са налице условията. Въпреки, че тя да се издаде в 24-часов срок от постъпването й, в нашия съд се издава в деня на постъпване. 

Постъпвайки, се образува съответното гражданско дело, докладва се за разпределение и веднага чрез системата се разпределя на докладчик, който се произнася незабавно. 

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари.