Изложба на ОИЦ на Централния пазар
Изложба на ОИЦ на Централния пазар / ОИЦ Русе
Областният информационен център – Русе подреди изложба с европейски проекти в подкрепа на Дунавския регион на Централния общински пазар в града. Тя показва 10 проекта, финансирани от нашите секторни оперативни програми до Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“, Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 и Механизъм за свързване на Европа. Инициативата се реализира с любезното съдействие на „Общински пазари“ ЕООД и лично на неговия управител Кунчо Кунчев. Мястото, където е поставена експозицията, не е обичайно – на стените на магазините откъм ул. „Цар Освободител“. Изборът не е случаен, съобразен е с възможността проектите да бъдат забелязвани не само от пешеходците, но и от шофьорите и пътниците на преминаващите автомобили. Снимките и информацията на винилите дават представа за това как с европейски средства местният бизнес става по-конкурентоспобен чрез внедряване на иновации и закупуване на оборудване. Разказват за подобряването на корабоплаването по река Дунав и управлението на водния път посредством различни програми. Други акценти са социалната икономика, модернизирането на социална и образователна инфраструктура, по-добрата свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево и в частност рехабилитацията на кейовата стена на Русе и изграждане на 3 нови корабни места. Един от проектите е свързан с местообитанията в защитените зони, други два с популяризиране на туристическите обекти в региона, вкл. чрез модерните технологии. Фокусът на експозицията е насочен към постигнатите или очакваните резултати. Изложбата ще остане на това място до края на април. Целта е повече хора да се запознаят представените проекти и програмите, които ги финансират.