/ РЗОК-Плевен
На 16 май екип на РЗОК-Плевен представен от директора на РЗОК доц. д-р П. Стефанова, зам. директора г-жа Д. Панталеева и началниците на сектори в касата  взе участие в научно-практическа конференция по изследвания в областта на общественото здраве, добри практики и иновации в политиките на общинско ниво.

РЗОК-Плевен отбелязва своя 20 годишен юбилей

В сградата на Медицински университет, по покана на съорганизаторите - Община Плевен, Медицински университет Плевен и Българската асоциация по обществено здраве се представиха презентации на теми касаещи насърчаване по-доброто здраве на местно ниво в подкрепа на първата по рода си Европейска седмица на общественото здраве.

Гост-лектор с презентация на тема: „Общият профилактичен преглед на възрастните от задължителния пакет дейности на ОПЛ-състояние и тенденции“ представи доц. д-р П. Стефанова, д.м., директор на РЗОК.

Екип на РЗОК се срещна с представители на болниците от област Плевен

В представения материал присъстващите се запознаха с анализ на дейностите по профилактика на заболяванията в два аспекта-нормативно регламентиран и практически. Очертаха се ползите, тенденциите и проблемите при осъществяването на качествена профилактика на лицата над 18 год. у нас, сравнено със световната практика.

В резюме представените данни налагат извода, че все още обхвата на подлежащите на профилактика лица е незадоволителен - под 50 %, въпреки задължителния им характер.