/ dariknews
Общинският съвет на Плевен даде съгласието си Община Плевен да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДОС/ към Министерството на околната среда и водите.

Общинският съвет прие отчета за изпълнението на общинския Бюджет 2017

Средствата са необходими за дейностите по проекта за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на общината.

Със заповед от 29 септември 2016 г. на РИОСВ-Плевен експлоатацията на общинското депо е преустановена и е разпоредено да се предприемат мерки за неговата рекултивация. Стойността на проекта е 10 493 120, 32 лв. без ДДС или 12 591 744, 38 лв. с ДДС.

За финансиране на дейностите, свързани с изпълнението на дадените разпореждания, Плевен кандидатства пред ПУДООС, като съгласно изискванията на Предприятието към заявлението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ всеки кандидат трябва да предостави и съответното решение на Общинския съвет.

38 точки са включени в днешното заседание на ОбС-Плевен

Стойността на заявената от Плевен безвъзмездна помощ от ПУДООС е 9 731 744, 38 лв. с ДДС. Разликата до общата стойност на проекта ще бъде собствено участие на Общината, която ще бъде осигурена от платени отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците в размер на 473 267, 14 лв. и безлихвен заем от Министерство на финансите /Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда, в размер на 2 386 732,86 лв.

С приетото решение, Общинският съвет на Плевен възложи на кмета на Общината да подготви, подпише и представи всички необходими документи, след одобрение на проектното предложение, необходими за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Дадено бе и съгласие Община Плевен да кандидатства за безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда.