/ obs pleven
Общинският съвет на Плевен утвърди със свое решение днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01 януари 2017 - 31 декември 2017 година.

38 точки са включени в днешното заседание на ОбС-Плевен

Преди представянето на документа на заседанието на местния парламент, той бе предмет на публично обсъждане, организирано от председателя на ОбС Мартин Митев и на обсъждане във всичките 10 постоянни комисии. Становищата на всички комисии по отчета са положителни, информира Мартин Митев.

Сборният бюджет на Община Плевен за 2017 г. е приет с Решение № 462/26.01.2017 г. на Общинския съвет и в размер на 82 165 349 лв. В това число за финансиране на "делегирани от държавата дейности" сумата е 46 521 381 лева, а за "местни дейности" и "дофинансиране на делегирани от държавата дейности" - 35 643 968 лв.

През отчетния период сборният общински бюджет е претърпял промени в следствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и другу.

Приеха преложението за споразумение между Общински медиен център и "Фреш медия груп"

Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно по бюджета на Общината и не е необходимо решение на Общинския съвет. След настъпилите промени, общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2017 година е 89 842 762 лева.

Отчетът за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2017 г. беше утвърден днес от местния парламент с 26 гласа „за“, 1 „против“ и 8 „въздържал се“.