На две тържествени сесии ще заседават ловешките съветници
На две тържествени сесии ще заседават ловешките съветници / archiv.DarikNews

Общинският съвет в Ловеч ще има две тържествени сесии до средата на годината, информират от там. Ловешките съветници приеха план за работата си за първото шестмесечие. Общо 8 са предвидените заседания за този период, две от тях ще са тържествени - на 19 февруари, когато Ловеч по традиция отбелязва годишнината от обесването на Левски, и на 11 май, когато е празникът на града.

За януари е предвидено приемането на отчет за дейността на общинската администрация за 2012 г., отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет през 2012 г. и отчет за дейността на общинския съвет за първото полугодие на 2012 г. Ще бъде обсъден и Общинският план за действие за интегриране на ромите съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. Акцент са още Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2012-2020 г., както и отдаването под наем на общински терени за разполагане на преместваеми обекти - павилиони, попадащи в имоти, публична общинска собственост, съгласно общата схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Ловеч, одобрена от главния архитект на общината.

Важно се очертава и заседанието през февруари. Тогава ще бъдат гледани отчетът на бюджета за 2012 г. и проектът на бюджет 2013. Ще бъдат гласувани още докладът за дейността на РУП - Ловеч, и отчетът за дейността на Бюджетна дейност „Самоохрана, контрол, обществен ред и сигурност". Предвижда се да бъде изменена и допълнена Наредбата за местните данъци и да бъде променена Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Годишен отчет за изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 за 2012 г. и годишен доклад за изпълнение на концесионните договори върху водни обекти за 2012 г. влизат на заседанието през март. Тогава ще бъдат обсъдени две програми - за закрила на детето за 2013 г. с анализ на изпълнението на общинската програма за 2012 г. и за развитие на читалищната дейност в общината през 2013 г. На заседанието се очаква да бъдат приети календарите на културните събития, тържества, чествания и прояви и за спортно-туристическите мероприятия за 2013 г.

Програмата за развитие на образователната система в община Ловеч за периода 2013-2015 г. ще бъде обсъдена на заседанието на общинския съвет през април. Тогава ще се приемат и отчетите на съветите на директорите на „Еко" ЕАД и „Общински пазари - Ловеч" ЕАД за дейността и икономическите резултати за 2012 г. Ще бъдат определени и максималните цени за таксиметров превоз на пътници, валидни на територията на общината, както и размерът на началните тръжни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд през стопанската 2013/2014 г.

Във фокуса на вниманието през май ще е определянето на средищните училища и защитено училище за новата учебна 2013/2014 г. Тогава ще се гласува и информацията за икономическите резултати и финансовото състояние на търговските дружества, в които община Ловеч притежава миноритарен дял от капитала, за 2012 г.
През юни на заседанието влиза предложението за приемане на нова методика за определяне размера на такса битови отпадъци. Ще бъде приет и план за работата на общинския съвет за второто шестмесечие на 2013 г.

Планът за работа на общинския съвет за първите шест месеца на 2013 г. има отворен характер, в него не са включени проекти и предложения от текущ порядък.