/ Дарик Русе, архив
Административен съд отмени текстове от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет - Невестино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и от Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Кочериново, по протест на Окръжна прокуратура.
 
В протестираната разпоредба на чл. 73 т. 6 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет - Невестино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е предвидено, че: „Командировъчните се подписват от председателя на общинския съвет.“            
Съгласно разпоредбата на чл. 6 ал. 1 т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, заповедите за командировки или за специализации в чужбина за общинските съветници се издават от кмета на общината.

Административен съд- Кюстендил отмени разпоредбите на чл. 3 ал. 1, чл. 7, чл. 8 т. 6, чл. 9 ал. 1, чл. 15 ал. 4, чл. 17 ал. 2, в частта относно „… или упълномощени от него лица“, чл. 18 и чл. 19 ал. 1 от Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Кочериново.

Протестиращият прокурор Марияна Сиракова дава доводи за незаконосъобразност  на разпоредбите, поради противоречие със Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/, Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, както и на Закона за нормативните актове /ЗНА/.

Примери:

В първата протестирана разпоредба - чл. 3, ал. 1 от Наредбата е предвидено, че „Собствениците на кучета са задължени да ги регистрират в срок не повече от навършване на 3 - месечна възраст, а за новопридобитите не повече от 30 дни от деня на придобиване“.   

В Закона за ветеринарномедицинската дейност, в Раздел VI – Домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели е регламентиран редът, по който се извършва регистрацията на кучета. Разпоредбата на чл.174 е предвидила собствениците на кучета, навършили 6 - седмична възраст, да ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване /ал.1/; при навършване на 4 - месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар /ал.2/;, при регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ /ал.3/ и ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община /ал.4/. 
 
Третата разпоредба – чл. 8 т. 6, която е протестирана от прокурор Сиракова, касае освобождаване от данък ловните кучета. Тази норма е в противоречие с нормата на чл. 175 ал. 2 от ЗВМД, в действащата й редакция, която изчерпателно, в 5/пет/ точки, ясно и недвусмислено регламентира хипотезите, в които собствениците на кучета се освобождават от заплащането на такса куче, т.е. в тази норма са посочени хипотезите, в които е въведено изключение от нормата на чл. 175 ал. 1 от ЗВД, съгласно която, за притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

Законът гласи: “освобождават от заплащане на такса за притежаване на куче, собствениците на кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект”, от което следва, че собствениците на ловни кучета вече не са освободени от заплащането на тази такса. 
 
Според чл. 15 ал. 4 от подзаконовия нормативен акт „всяко куче заловено в „периодите на почистване“ ще престои в приемните за кучета 10 дни, след което ако никой не се интересува от него, подлежи на евтаназия. Тази разпоредба е в пряко противоречие с регламентираното в чл. 51 от ЗЗЖ - евтаназия на настанени в приюта кучета се допуска при условията на чл. 179 ал. 3 т. 1, 2 и 4 от ЗВМД, като разширява приложното поле на евтаназията.

В цитирана разпоредба от закона за ветеринарномедицинската дейност са изброени случаите, в които се допуска евтаназия, а именно: неизлечимо болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болки и страдания; ограничаване и ликвидиране на заразна болест, която представлява опасност за здравето на хората или животните и животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората или животните. Разширяване приложното поле на разпоредба от по - висока степен е в противоречие с волята на законодателя.
Дарик- Кюстендил