проект
проект / netinfo
Проектът за благоустрояване на градската среда в град Кюстендил по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“ бе представен  днес.
Общата стойност на проекта е 4 688 751,23 лв., от които 3 985 438,56 лв. финансирани от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и 703 312,67 лв. национално финансиране.
Разгорещен дебат се разрази по отношение предвиденото изрязване и преместване на дървета от пространството пред Галерията.На въпрос вярно ли е, че проектът предвижда да се изсекат дърветата, така че галерията да се вижда от алеята, зам. кметът Росица Плачкова увери, че ще бъдат махнати 5 дръвчета, които са непосредствено пред бюста на Майстора.

проект
netinfo


„Паркът пред художествената галерия в Кюстендил ще придобие съвсем нов облик. Пешеходните зони, които представляват и алеи в парка, ще бъдат изцяло новоизградени, като и  улицата около парка. Опасенията за това, че пространството ще загуби част от дърветата, не отговарят на истината. Болшинството от хората тук  са подведени. Или застават зад нечии икономически интереси. Ако ще бъдат махнати по- малко то 50 дръвчета ще бъдат засадени над 200 от близо 100 вида”, коментира Плачкова. Тя не се ангажира с коментар кога ще започне строителството, защото към момента има жалба в КЗК.
Проектът започна  на 07.12.2016 година и трябва да приключи на 07.09.2018 година.
Чрез реализирането на проекта ще се изградят и възстановят зони за обществен отдих в това число паркове, зелени площи, детски площадки, градски площади. Ще бъдат изградени нови и възстановени износените физически елементи на градската среда, като ще се акцентира на подобряване на връзките над реката минаваща през централната градска част на града. В обновените участъци ще бъде рехабилитирана уличната мрежа и ще се монтира енергоспестяващо улично осветление и системи за охрана и борба с престъпността. Чрез подобряването на средата за градски отдих ще се подобри и културнотуристическия продукт, което от своя страна ще подобри възможностите за семейното хотелиерство, което се явява традиционен отрасъл в района. 
Общата цел на проекта е да допринесе за постигане на целите на градската политика в България, и по конкретно на Тематична цел 6 „Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност” заложена в ОПРР 20142020. Проектът също така съвпада с инвестиционен приоритет "Предприемане на действия за подобряване на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително преструктурираните зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума". Чрез проектното предложение ще се постигне ефективно подобряване на физическата среда и качеството на живот в община Кюстендил. Като специфични цели може да се посочи:
 Благоустрояване на паркова зона парк Галерията;ü
 Обновяване на физическата среда по поречието на река Банщица;ü
 Изграждане на улица и парцел за озеленяване (УПИ VII) в квартал 270.ü