/ Областна администрация-Кюстендил
Подобряване достъпа на ромите до пазара на труда и превенцията на отпадането на деца и ученици от ромски произход от училища в област Кюстендил бяха сред основните теми на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Областна администрация-Кюстендил, който проведе заседание днес, под председателството на областния управител Виктор Янев.

211 безработни са започнали работа през февруари

Той представи новите членове на Областния съвет: началникът на РУО-Кюстендил Мая Стойчева, директорът на РЗИ-Кюстендил д-р Златко Величков, директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Радостина Васева, председателят на Сдружение „Амала - Приятели“ Юлия Любенова и председателят на читалище „Васил Левски - 1965“ Петър Игов.

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Областна администрация Кюстендил
 

Доклад за подобряване достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях представи Станислава Поповска - директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“- Благоевград. Тя посочи възможностите за осигуряване на заетост, обучение и професионална квалификация на безработните лица от ромски произход.

Директорът на регионалната служба отчете, че за първите два месеца на 2019 г. около 155 лица от ромската общност са намерили трудова заетост на територията на област Кюстендил. Станислава Поповска отбеляза също, че от миналата седмица двете бюра по труда - в Кюстендил и в Дупница - започват да осъществяват обучения на безработни лица.

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
Областна администрация Кюстендил


Пред членовете на Областния съвет Маринела Александрова – старши експерт към РУО-Кюстендил, представи презентация относно превенцията на отпадането на деца и ученици от ромски произход от училища в област Кюстендил. Поставен бе фокус и върху работата с родители. Тя сподели и добри практики, осъществявани във връзка с Националната стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Бяха изброени и предстоящите процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в подкрепа на политиките за образователна инфраструктура. Това са: „Подкрепа за успех“ с общ бюджет 130 000 000 лв., „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ с бюджет 82 500 000 лв., „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ с бюджет 5 000 000 лв., Национална програма „С грижа за всеки ученик“, проект „Нов шанс за успех“ и други.
Областна администрация Кюстендил