Кюстендилци искат регионални офиси на оперативните програми
Кюстендилци искат регионални офиси на оперативните програми / ОИЦ Кюстнедил

Предложения за преодоляване на затрудненията в процеса на подготовката и изпълнението на проекти по оперативните програми бяха разисквани на кръгли маси, които Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе с бенефициенти от област Кюстендил. Дискусиите бяха организирани в рамките на националната инициатива „Научени уроци", която е под егидата на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова и се провежда от мрежата от 28 центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Целта на инициативата е да се установят къде са т.нар. „критични места" при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и да се предложат начини за тяхното преодоляване.
През първата фаза на инициативата, екипът на ОИЦ направи анкетно проучване сред бенефициенти по оперативните програми от област Кюстендил, което включваше въпроси, насочени към идентифициране на трудности в подготовката и изпълнението на проекти по седемте оперативни програми в България. Резултатите от проведената анкета бяха обобщени от ОИЦ - Кюстендил и представени пред бенефициенти по време на кръгли маси, в които се включиха над 30 представители на общински администрации, фирми и неправителствени организации от региона. На база на очертани затруднения, участниците в дискусиите дадоха конкретни предложения, които да допринесат за преодоляване на трудностите и респективно до улесняване на процеса на ползване на средства от еврофондовете през новия програмен период 2014-2020г.
Сред основните акценти на предложенията, около които се обединиха участниците в кръглите маси, бяха необходимостта от намаляване на административната тежест, облекчаване на процедурите при кандидатстване и отчитане на проекти и подобряване на комуникацията с управляващите органи. Присъстващите предложиха и увеличаване на размера на авансовите и междинни плащания.

По отношение на етапа на кандидатстване, бяха отправени предложения за намаляване обема на изискуемите допълващи документи и за улесняване на процеса на електронно подаване на проектните предложения. Във връзка с документооборота, беше предложено да се въведе еднотипност във формулярите за кандидатстване и отчитане по оперативните програми. Сред предложенията за преодоляване на трудностите по време на оценка, предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на проектите, бяха посочени съкращаване на сроковете за оценка и за верификация, намаляване на степента на бюрократизиране и избягване на промени в процедурите и правилата за изпълнение на проектите в хода на тяхната реализация.

На дискусиите беше обсъдена също нуждата от създаване на регионални офиси на управляващите органи на всички оперативни програми, с цел подпомагане на бенефициентите в процеса на изпълнение и отчитане на проекти. По мнение на присъстващите, това би допринесло за по-голям превантивен контрол от управляващите органи на регионално ниво с цел предотвратяване на бъдещи санкции по проектите. Подчертана бе и необходимостта от по-често провеждане на разяснителни кампании за потенциалните бенефициенти след обявяване на процедура за подбор на проектни предложения. Участващи в дискусиите бенефициенти от бизнес сектора се обединиха около мнението, че е необходимо да бъдат създадени по-ясни и стандартизирани правила при избора на изпълнители. На кръглите маси бе изразено също искане за арбитражен орган за бенефициента, който да разглежда жалби и възражения на бенефициентите срещу решения на управляващите органи.

В рамките на срещите, присъстващите бяха подробно запознати с мерките за преодоляване на административната тежест, заложени в проекта на Споразумението за партньорство между България и Европейската комисия за новия програмен период.

Предложенията от проведените кръгли маси ще бъдат обобщени и предоставени на управляващите органи на оперативните програми и обсъдени на национална кръгла маса, която се планира да се проведе през месец ноември.