/ netinfo
5393 проверки са извършили служителите на РДГ-Кюстендил за деветте месеца на 2018 година в изпълнение на задълженията си по контрола и опазването на горските територии от териториалния обхват на РДГ-Кюстендил.

В това число  са проверени:
                         -   обекти  за  складиране  и  преработка и търговия с дървесина  -   729
                         -   обекти  за  добив на  дървесина –  1070
                         -   превозни  средства  -  1602
                         -   ловци - 1424
                         -   риболовци  -  285
                         -   други  физически  лица  - 287

 
От началото на 2018 година на територията на РДГ Кюстендил служителите на РДГ-Кюстендил и служителите на ДП ЮЗДП Благоевград са констатирали с АУАН общо 162 нарушения. За сравнение през 2017 година този брой е бил 145.  

РДГ-Кюстендил залесиха част от територията около река Банщица (СНИМКИ)

В това число съответно:

         по Закона за горите – 158  срещу 142 през 2017 -та
         по ЗЛОД  - 3 бр срещу 4 през 2017 година

 
За периода горските инспектори и служителите при РДГ-Кюстендил са съставили  94 бр. АУАН срещу 66 бр. за 2017 година.
 
„В периода от РДГ Кюстендил са одобрени 41 бр. план-извлечения, основно за извеждане на принудителни и санитарни сечи - за 161 подотдела и са издадени 202 бр. предписания за извеждане на санитарни и принудителни сечи.Всички план-извлечения, след проверка по документи и на терен са предлагани за одобрение или са връщани неодобрени, според това дали са окомплектовани или не, съгласно изискванията на нормативната уредба и дали описаното в тях отговаря или не на действителното състояние на отделните насаждения на терена.

В сравнение със същия период от 2017 година, към момента значително се увеличи броят на подадените към РДГ сведения за издаване на предписания за извършване на санитарни и принудителни сечи.

Забелязва се увеличена активност от страна на физически лица, собственици на поземлени имоти в горски територии.Обемът на общо инвентаризираните през 2018 г. пострадали насаждения е повече от 362 160 м3 стояща маса.

Характерно за района на дирекцията е, че се наблюдават повсеместни повреди от корояд по иглолистните култури. За периода са входирани 295 бр. горскостопански програми за повече от 800 горски имота”, отчете директорът на РДГ Кюстендил инж. Здравчо Тодоров.