Съветниците в Добрич със 157 решения за 6 месеца, нямат неизвинени отсъствия
Съветниците в Добрич със 157 решения за 6 месеца, нямат неизвинени отсъствия / Дарик Добрич

Средно по 38-39 съветници от общо 41 са присъствали на заседанията на Общинския съвет в Добрич през първото 6-месечие на годината. Не е регистрирано нито едно отсъствие на съветник по неуважителни причини. Това сочат данните от отчета за дейността на Общинския съвет за първото полугодието, които ще бъдат представени на утрешната редовна сесия от председателя на местния парламент Иво Пенчев.

Проведени са шест редовни заседания, съобразно утвърдения календарен график, като съветниците са работили общо 28 часа, през които са взели 157 решения. Три от тях са върнати за ново обсъждане от областния управител. Отново трябва да се разгледа  решението за разрешаване изготвянето на изменение на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имоти от земеделски в „за фуражен завод, силозно стопанство и обслужващи сгради” и решението за предоставяне на клубна база – имот публична общинска  на партия „Глас народен”. Двата въпроса ще бъдат преразгледани на заседанието утре. Съветниците вече са преразгледали и допълнили третото върнато решение, което е свързано с промяна на наименованията на детските градини в общината.

Кметът на общината не е връщал за ново обсъждане или оспорвал пред съда актове на Общинския съвет. Общински съветници са отправили към него питания с 9 въпроса, като към края на периода е отговорено на 3 от тях. Направени са 9 изказвания от граждани по въпроси с обществена значимост .

През отчетния период са проведени общо 81 заседания на Постоянните комисии, на които са обсъждани материалите за заседанията на съвета, както и постъпили искания, сигнали, жалби, възражения от граждани и юридически лица. Общият брой на изразените от Постоянните комисии становища е 791.

Съветниците са работили активно и в създадените временни комисии, работни групи и обществени съвети.  Проведено е заседание на  временна комисия за определяне критериите за подбор и избор на обществен посредник в Добрич, три заседания на Консултативния съвет по въпросите на туризма, шест заседания на Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на общината, три заседания на Комисия за контрол по изпълнение на сключените договори за предоставяне на концесии, две заседания на Комисията за разпределение на средствата за финансиране на спортните клубове от общинския бюджет и др.