училище класна стая
училище класна стая / ThinkStock/Getty Images
Местната комисия за противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Добричка организира интензивно еднодневно обучение на обществени възпитатели, директори на училища, председатели на училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. То е фокусирано към прилагане на комплексна методика и техники за превенция на насилието и агресията в училищата, с акцент върху опасностите, свързани с интернет и терористични действия. Ще се проведе от 14.00 ч. в залата на Община Добричка.  

Ще бъдат разгледани теми като: Безопасна среда за децата (с лектор Тодор Добрев, ИКТ клъстер Варна); Повишаване информираността за опасностите при ползване на информационни и комуникационни технологии; Развитие на дигитално-медийна грамотност в областта на сигурността, насилието, онлайн тормоза - методика, планове за работа на учителя, презентации, насоки за родители (Силвия Щумпф, Сдружение Бизнес агенция – клон Добрич); Идентифициране на  рисковите фактори за оценка на онлайн-тормоза (Борис Кръстев, Сдружение Бизнес агенция – клон Добрич); Практически средства за превенция и насоки за намеса и предотвратяване на тормоз, насилие, включително в интернет (Силвия Щумпф).

В следващите седмици ще се проведат 5 пилотни занимания в училищата в селата: Ловчанци, Смолница, Божурово, Дончево и Ведрина, където съвместно с ученици и родители ще се приложат представените методики. Ще се работи с по два класа от училище чрез интерактивни занятия, в които ще се въвлекат учениците в запознаване с методики и умения за справяне с насилието и за контрол на агресията. По време на заниманията с децата ще присъстват и обществените възпитатели.