/ iStock/Getty Images
Във връзка с одобрение за финансиране на проект „Обновяване, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база в Домашен социален патронаж и Дом за стари хора град Добрич“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материална база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги“ към Фонд „Социална закрила“ е подписан договор за съвместна дейност с фонда на стойност 49 440,76 лв.

В Дома за стари хора в Добрич е установен случай на Covid-19 сред персонала

Средствата отпуснати от Фонд „Социална закрила“ са в размер на 44 496,68 лв.
Останалата част от сумата ще бъде осигурена от Община град Добрич. Проектът предвижда изработка, доставка и монтаж на нова съвременна вентилационна система за кухненски блок към Домашен социален патронаж и Дом за стари хора.

Модернизирането на вентилационната система цели подобряване на качеството на предлаганите условия на труд.

Това ще се постигне чрез следните специфични подцели:

- По-добри и безопасни условия на труд на персонала в кухненския блок
- Осигуряване на изисквания от РЗИ за микроклимата за работна среда
- По-добри санитарно - хигиенни условия на работа
- Намален фонов шум
- Оптимизиране на процеса по приготвяне на ястията