Искат общините да се грижат по-добре за язовирите
Искат общините да се грижат по-добре за язовирите / ОА Добрич

В област Добрич няма опасни язовири и степента им на риск е ниска, установи Междуведомствена комисия, извършила проверка на състоянието на речните корита, водосборни дерета и потенциално опасните водни обекти. В доклад до областния управител, комисията посочва обаче, че техническото и експлоатационно състояние на общинските язовирни стени не се е подобрило през годината, с изключение на разтоварването на конструкциите поради понижените водни нива. Общините не са изпълнили предписанията за ремонтиране или ликвидиране на стените на компрометирани язовири. Поради липса на квалифицирани кадри и на средства, не се сключват договори за осъществяване на правилна и безопасна експлоатация на съоръженията, установили са още експертите.

За разлика от общинските, техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, държавна собственост е на задоволително ниво, както и аварийната им готовност. Те са експлоатирани от „Напоителни системи" ЕАД клон „Черно море" Варна. Според комисията, предвид наближаващия летен сезон, е обезпокоителна липсата на достатъчно табели „Къпането забранено". Общата оценка за ниска степен на риск от водните обекти в Добричко е поради сравнително малките завирени обеми на язовирите и тяхното разположение.

Проводимостта на проверените участъци на повечето реки и дерета извън населените места е задоволителна, казва се още в доклада. В обходените населени места е извършено почистване на прорасли растения в деретата около мостове и водостоци. Отбелязва се, че изпълнената наскоро корекция и ремонт на река Добричка са намалили съществено рисковете от наводнения в прилежащите райони. Изграденият мост на река Шабленска и изпълнената корекция в участъка на ПСОВ Шабла са допълнили предприетите мерки за намаляване на рисковете от наводнения в града. Техническото състояние на пътните съоръжения в повечето случаи е добро.

В доклада си до областния управител Междуведомствената комисия предлага да бъде наредено почистването на мостове и водостоци.

Община Добричка има 8 язовира, от които 7 са включени в списъка на потенциално опасните за 2014 г. /изключение прави яз. „Полковник Иваново"/, казва се още в доклада. В община Крушари е проверен яз. „Залдапа", който е с изправна стена. В Тервелско има 8 язовира, като сред потенциално опасните е включен яз. „Оногур". Трайно сухи са „Пластхим", „Тервел Х" и „Хан Тервел". На практика водоемът в с. Божан е изведен от експлоатация. Водното ниво в яз. „Сърнец 1" е на височината на преливника. В неизправно-неработоспособно техническо състояние е язовирната стена и съоръженията към нея на яз. „Тервел" и на яз. „Сърнец 2".
Язовир „Дрян" в община Генерал Тошево е включен в актуализирания списък на потенциално опасните язовири за 2014 г. Предписано е да се довърши почистването на дървесна и храстовидна растителност от откосите на язовирната стена.
В община Балчик яз. „Ляхово" е включен в списъка на потенциално опасните язовири за 2014 г., а яз. „Македонка" е трайно сух.