2100 хектара гора край Крушари стават уникален демонстрационен учебен обект
2100 хектара гора край Крушари стават уникален демонстрационен учебен обект / община Генерал Тошево

Уникален за страната ни демонстрационен учебен обект стартира в държавните горски територии, които попадат в землищата на селата Александрия, Бистрец, Огняново и Телериг, община Крушари. Инициативата е на Североизточно държавно предприятие и Държавно горско стопанство „Генерал Тошево”. Пилотният проект цели разнообразните лесовъдски дейности да се изследват в дългосрочен план, за да се подобрят възобновяването и запазването на генетичните ресурси, добивът на дървесина, възможностите за природосъобразно, многофункционално и устойчиво стопанисване на горите.

Демонстрационният учебен обект ще се обособи върху площ от 2100,4 хектара, от които 2013,3 хектара са залесени. Преобладават церовите насаждения, но за тези горски територии са характерни и видове като благун, космат дъб, акация, гледичия, сребролистна липа.

За реализацията на проекта неслучайно е избрана най-североизточната част на България, където средно годишните валежи са относително най-слабо изразени, поради което и продуктивността на дървостоя е сред най-ниските.

Предвижда се при детайлен времеви график и след съгласуване с РДГ – Варна, в зависимост от насажденията да се извършат редица лесовъдски мероприятия, които ще позволят да се изучава динамиката и развитието на възобновителния процес в гората с хоризонт до 2025 г. Така демонстрационният обект ще се превърне в безценен източник на нови знания за опазването на горските територии в екологичен, икономически и социален аспект.

Проектът ще предлага възможности за практическото обучение на ученици и студенти. Предвидените дейности ще се осъществяват с участието на научни работници от Лесотехническия университет в София и Института за гората при Българската академия на науките, под методическото ръководство на д-р инж. Йордан Петров. Заедно с д-р инж. Мартин Борисов и инж. Мария Кирилова той е част от научния екип, определен с решение на Управителния съвет на СИДП и ангажиран с изпълнението на мероприятията.

В пълно съответствие със законовите разпоредби демонстрационният учебен проект стартира в Седмицата на гората, но се очаква през следващите десет години да даде ценни насоки за работа на лесовъдите.

Североизточно държавно предприятие, част от което е и ДГС „Генерал Тошево”, стопанисва държавните горски територии в 4 административни области - Варна, Добрич, Търговище и Шумен. В състава му влизат 13 горски и 5 ловни стопанства. Дейността на СИДП обхваща 287 892 хектара, 94% от които са залесени. Предприятието разполага и с 9 горски разсадника, от които 2 са с национално значение. Броят на произведените фиданки възлиза на 2,5 млн.