/ iStock/Getty Images
През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 525 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. с 4.3 на сто, съобщи Националният статистически институт.

iStock/Getty Images


Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: 
  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 30.5 на сто;
  • "Култура, спорт и развлечения" - с 22.8 на сто;
  • "Селско, горско и рибно стопанство" - с 9.5 на сто.
Намаление на заплатите с 1.3 на сто е регистрирано в икономическа дейност "Операции с недвижими имоти".

Средната брутна месечна работна заплата за април 2021 г. е 1 542 лв., за май - 1 530 лв., и за юни - 1 505 лева.

Линията на бедност в България ще се определя по методологията на Евростат

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.1 на сто спрямо второто тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 44.7 на сто, "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 31.1 на сто, и "Култура, спорт и развлечения" - с 25.2 на сто.

IStock

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2021 г. са:
  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3 709 лева;
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 2 368 лева;
  • "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 233 лева.

iStock/Getty Images

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 936 лева; "Други дейности" - 996 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 077 лева.

Изчислиха каква трябва да е минималната заплата, за да няма работещи бедни

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 19.5 на сто, а в частния - с 12.3 на сто.
БТА