КТ "Подкрепа" настоява за преразглеждане и прецизиране на въведените противоепидемични мерки, както и за своевременно и активно обществено обсъждане на всички бъдещи действия на правителството, засягащи реализацията на основни права и свободи на гражданите на България. Това се посочва в становище на КТ "Подкрепа" за въвеждането на зелен сертификат за достъп до работното място, изпратено до президента, до премиера и до здравния министър. Становището е разпространено от пресцентъра на синдиката.

КТ "Подкрепа" следи с безпокойство развитието на епидемичната обстановка в страната и предприетите в тази връзка действия на изпълнителната власт в лицето на служебното правителство, посочват от синдиката, и допълват, че с издадената от министъра на здравеопазването заповед от 19.10.2021 г., бяха въведени нови противоепидемични мерки, които наред с одобрение в една част от обществото, предизвикаха бурни граждански реакции и бяха посрещнати с множество критики, включително от експерти в областта на медицината и правото.

КНСБ: Тревожен ръст в цените на храните, очаква ни тежка зима

КТ "Подкрепа" настоява безопасността на работната среда да се гарантира, без да се препятства по какъвто и да е начин пряко или косвено упражняването на правото на труд.

Според синдиката правителството следва безусловно и в спешен порядък да се ангажира с осигуряване на безплатни тестове, както и безплатно извършване на манипулацията по тестване във всички случаи, когато това е необходимо по преценка на съответния работодател или орган по назначаване. КТ "Подкрепа" смята, че всяка организационна и финансова ангажираност на работника или служителя при провеждане на "здравен филтър" е осъществяване на косвено, но категорично препятстване на възможността да се полага труд от българските граждани.

Конфедерация настоява да се обезпечи с необходимия ресурс и възможността, когато това е необходимо, да се реализира здравен филтър и спрямо ваксинирани и преболедували работници и служители, доколкото това би осигурило максимална ефективност на мерките и сигурност на работното място.

Според синдиката начинът на въвеждане и реализиране на мерките създаде предпоставки за нееднозначното им тълкуване и разнопосочно прилагане.

"Необходимо е изпълнителната власт да инициира и предложи за обсъждане ясни, категорични и незабавни механизми за адекватно компенсиране на доходите на работниците и служителите, както и на бизнеса при случаи на преустановяване на работа във връзка с извънредната ситуация и при прилагане на настоящите и бъдещи противоепидемични мерки", смятат от КТ "Подкрепа".

Болнични асоциации подкрепят зеления сертификат за работещите в лечебни заведения

"Конфедерацията на труда "Подкрепа" споделя разбирането, че човешките живот и здраве са висши ценности, съхраняването на които в определени случаи може да изисква ограничаване на определени права и свободи на гражданите. Тези ограничения обаче следва да се извършват по един безспорно законосъобразен начин при балансирана преценка на всички останали общественозначими интереси", пише в становището.

От синдиката напомнят, че с предприемането на извънредни законодателни решения, още в началото на епидемичната криза, бяха регламентирани възможности за преустановяване на работа в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка. За тези случаи бе установено и правото на получаване на възнаграждение за времето, през което работата е преустановена. "Действията на работодателите, а вече и на някои органи по назначаване, в изпълнение на заповедта от 19.10.2021 г. на практика излизат извън тази правна рамка, което поставя в сериозен риск заетостта и доходите на работниците и служителите", смятат от КТ "Подкрепа".

Според синдиката чувствителността към този риск ескалира в условията на галопиращи цени и енергиен недостиг в началото на очаквано тежък зимен период. "Последното нещо, от което се нуждаем в този момент и при разразяващата се поредна и изключително сериозна по мащабите си здравна криза, е противопоставянето на обществени групи една на друга, съпроводено с нарастващо напрежение и допълнителна загуба на доверие в институциите", се допълва в становището.

КТ "Подкрепа" допълва, че наложената със заповед от 19.10.2021 г. забрана за посещение на определени търговски, туристически и развлекателни обекти и извършване на определени дейности не е абсолютна, доколкото предоставя възможност в определени случаи, забранителният режим да бъде преодолян при наличието на определени предпоставки, отнасящи се до здравния статус на служителите в обектите и на техните клиенти.

"Тази допълнително дадена възможност масово се възприема и прилага като наложена забрана за упражняване на труд от хора, които не притежават съответния здравен статус, без такова ограничение да е въвеждано, като при тези обстоятелства недопускането до работа не може да се реализира законосъобразно при съществуващата нормативна уредба и това е причина за повсеместно използване на принудителни механизми, в основата на които стои заплаха за заетостта или изплащането на възнагражденията", пишат от КТ "Подкрепа".

КТ "Подкрепа" счита, че начинът на въвеждане на противоепидемичните мерки, възприет чрез заповедта от 19 октомври, демонстрира хаотичност, непредвидимост и несигурност в обществените отношения и в частност тези, свързани с полагането на труд. Според КТ "Подкрепа" отсъствието на ясно и най-вече своевременно представяне и разясняване, както и на обществен дебат с отчитане позицията на възможно най-широк кръг участници, води не само до неразбиране на мерките, но и до тяхното неприемане, а оттам и до тяхната недостатъчна ефективност.
БТА