/ iStock/Getty Images
Министерският съвет одобри изплащането на 16 400 евро за обезщетение след споразумение по жалба пред Европейския съд по правата на човека. От гледна точка на членове 3, 13 и 14 от Конвенцията жалбата се отнася до твърденията на жалбоподателя, че е бил малтретиран от полицията и частни лица, както и до липсата на ефективно разследване в това отношение, мотивирано по-специално от дискриминационно отношение, основано на ромския му произход. Въпросите по разглежданото дело представляват добре установена практика на ЕСПЧ.

В съответствие с политиката на ЕСПЧ да насърчава приятелските споразумения и в светлината на установената му практика, както и възможността на страните да сключат приятелско споразумение на основание чл. 39 от Конвенцията, жалбоподателят прие предложената декларация за обезщетение за претърпените от него вреди. С одобряването от ЕСПЧ на постигнатото споразумение делото ще бъде прекратено.

За извънсъдебното уреждане на спора със сключване на приятелско споразумение, българското правителство прие да изплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 16 400 евро за всички имуществени вреди, разходи и разноски.