пари 50 лева в плик
пари 50 лева в плик / DarikNews
1 198 лева е средната брутна месечна заплата за месец март в Старозагорска област, отчитат от ТСБ-Югоизток. Данните сочат, че през февруари е била 1  178 лева, а през януари-1 174 лева.
 
През първото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в региона е 1 183 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 1.6%.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие Старозагорска област е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите  София(столица) (1 805 лв.), София (1 249 лв.), Враца (1 215 лв.) и Варна (1 195 лева).

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Строителство“ - с 11.1% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 8.6%. Най-голямо увеличение на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ с 6.0%.
 
Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 4.3%, като в обществения сектор нарастването е с 6.1%, а в частния - с 2.9%.
 
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март намаляват с 0.9% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 98.9 хиляди.
 
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30.8% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 23.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 27.0%.
 
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 31.7 и 12.8%.
 
В края на март 2020 г. в сравнение с края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 4.1 хиляди, или с 4.0%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 2.8 хил., а най-голямо увеличение - в „Образование“ - с 0.2 хиляди.