лекари
лекари / iStock/Getty Images
14 са заведенията за болнична помощ в Старозагорска област. Те разполагат с 2 464 легла, от които 12 болници с 2 284 легла. В сравнение с 2018 година броят на болничните заведенията не се променя, но легловият им фонд нараства с 1.9%, отчитат от ТСБ-Югоизток.

1 275 са лекарите в областта, които работят на трудов договор в лечебните заведения. Лекарите по дентална медицина са 290, като 287 от тях работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 172, от които 1 461 медицински сестри и 148 акушерки.

55.6% от практикуващите лекари са жени, отчитат още от статистиката.

Най-голям е делът на лекарите във възрастовите група 55-64 години - 35.5% и 45-54 години - 32.1%.

Младите практикуващи лекари, които са на възраст до 35 години, са 163, или 12.8%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 139, или 10.9%.

Многопрофилните болници в област Стара Загора са 8 със 1 560 легла, или в 66.7% от болниците е съсредоточен 68.3% от легловия фонд на всички болници в областта.

Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар (бивши диспансери), които при регистрацията си като основна дейност са посочили болнична дейност. В края на миналата година тези центрове са 2 със 180 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в област Стара Загора е 786.2 на 100 000 души от населението.

102 са заведенията за извънболнична помощ в региона и те разполагат със 79 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2019 година тези заведения са 7 с 219 легла.