По ОП „Региони в растеж“ са рехабилитирани 21 км от път II-49 Търговище - Разград

По ОП „Региони в растеж“ са рехабилитирани 21 км от път II-49 Търговище - Разград
По ОП „Региони в растеж“ са рехабилитирани 21 км от път II-49 Търговище - Разград
Завърши рехабилитацията на близо 21 км от път II-49 Търговище - Разград. Участъкът е в лот 13 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Второкласният път II-49 е основна транспортна връзка за областите Търговище, Разград и Силистра. С основния ремонт на отсечката се повишава безопасността при пътуване и се подобрят връзките с път I-2 Русе - Разград, път I-4 Търговище - Шумен, път II-21 Русе - Силистра, път ІІ-51 Попово - Лозница и ІІ-23 Русе – Кубрат - Исперих, както и с Дунав мост при Русе.
Основно ремонтираният участък в лот 13 е на територията на област Разград. Той започва преди кръстовището с път ІІ-51 Попово - Лозница и завършва при входа на Разград, като преминава през селата Трапище и Манастирско. Напълно е подменена пътната настилка и е подобрено отводняването. Положена е нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ремонтирани са 4-те кръстовища за селата Тръбач, Сейдол, Синя вода, за Градина и Островче. Изградена е колекторна система и бетонови бордюри в с. Трапище, подменени са бордюрите в с. Манастирско. За повишаване на безопасността на движение на пешеходците в двете села са изградени повдигнати пешеходни пътеки.
Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 13 е „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД. Стойността на договора е 14 730 557,56 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвест-инженеринг” АД. Техният договор е за 360 423,60 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Трансконсулт - 22“ ООД. Договорът им е за 9 949,50 лв. с ДДС.
Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0012 Лот 13 ,,Път II-49 Търговище - Разград от км 9+800 до км 11+832,85 и от км 11+942,87 до км 30+658,87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“ е 15 357 826.67 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85% - 12 999 821.96 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 2 294 086.23лв. с ДДС, а собственият принос е 63 918.48 лв. с ДДС.

По ОП Региони в растеж са рехабилитирани 21 км от път II-49 Търговище - Разград

По ОП Региони в растеж са рехабилитирани 21 км от път II-49 Търговище - Разград

По ОП Региони в растеж са рехабилитирани 21 км от път II-49 Търговище - Разград