/ mu
Първият двудневен интерактивен семинар се проведе в град Велико Търново на 20 и 21 януари 2018 г. по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучението за 30 млади учени бе на тема „Изготвяне на проектни предложения за финансиране на научноизследователска дейност, защита и управление на интелектуалната собственост при трансфер на знания и технологии“ по Дейност 3 „Провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, актуални предложения, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“.

seminar
mu

В първия ден на семинара във Велико Търново доц. д-р Добромир Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“ и водещ лектор по проекта, запозна докторантите, специализантите и младите учени на МУ-Плевен с основните правила за изготвяне на успешни проектни предложения за финансиране на научноизследователска дейност.

Доцент Димитров разясни на младите си колеги понятия като трансфер на знания и трансфер на технологии, давайки им интересни примери от европейската и световната практика – инициативата Belt and Road Initiative на Република Китай за развитие и сътрудничество във всички сфери чрез изграждане на пътна инфраструктура, свързваща държавите, локализирани по пътя на коприната.

Преди да завърши лекцията си, доцент Димитров изправи младите учени пред интересно предизвикателство – до края на първия ден от семинара да изготвят и представят свое проектно предложение, чрез което да осигурят средства за финансиране на научната си работа в своята област.

Доцент Димитров зададе на младите си колеги приоритетните области при изготвяне на конкурсното предложение – Телемедицина – клинично приложение, 3D медицина – приложение в клиничната и базисната наука, Електронна 3D микроскопия, Виртуална и насложена реалност в медицината.

Сформираната импровизирана Работилница за проекти включи 7 работни групи, в които участниците започнаха работа по проектните си предложения с помощта на ментори - проф. Мария Средкова, доц. Галя Старвева, доц. Добромир Димитров и доц. Пенчо Тончев.

След изготвяне на проектните си предложения по групи, младите учени ги представиха и защитиха, а модераторите и членове на екипа по проекта оцениха някои от тях с голям потенциал за успех при участие в конкурсна процедура – Изграждане на Център за трансфер на знания и технологии, чрез виртуална и насложена реалност към МУ-Плевен.

Създаване на Национален тренировъчен център за спешна хирургична помощ; Безопасност на оперативния процес, постигната чрез индивидуална, виртуална и насложена реалност; Център за лечение на спешни състояния чрез телемедицина.

Програмата на семинара продължи с лекция на доц. д-р Галя Ставрева, зам.-ректор по научноизследователската дейност на МУ-Плевен и координатор на проекта, чрез която тя предостави на младите учени ценна информация и насоки как да се ориентират в необятното пространство на научните публикации,  като видове, научни издания, бази данни и цитирания.  

Във втория ден на семинара асистент Илиян Байчев, преподавател от Юридическия факултет към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и адвокат от адвокатската колегия във Велико Търново, запозна младата аудитория с нормативните актове, свързани със защитата на авторските права съгласно Закона за авторското право, както и с актуалната уредба и перспективите пред Европейската патентна система.

seminar
mu

В проекта № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, са заложени няколко обучителни семинара, които ще обогатят компетенциите на участниците чрез полезни лекции, изнесени от водещи експерти, чрез срещи и дискусии с представители на бизнеса и участие в практически занятия.