Провериха 215 потенциално опасни водностопански обекта в областта

Провериха 215 потенциално опасни водностопански обекта в областта
Провериха 215 потенциално опасни водностопански обекта в областта / dariknews.bg

Междуведомствената комисия за проверка на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водностопански обекти - ПОВО, аварийното планиране и проводимостта на речните русла в област Плевен, назначена със заповед на областния управител, извърши есенна проверка, съгласно предварително утвърден график.

Проверени бяха общо 215 обекта - 39 язовира, 17 реки, 113 мостове, 35 предпазни диги, 2 отводящи дерета, 3 канала, една кейова стена на река Дунав, 5 участъка от корекции, в товачисло премахване на мост-брод, премахване на бент и възстановяване проводимостта при мостове.

Актуализиран беше списъкът на потенциално опасните водностопански обекти на територията на област Плевен и към месец ноември 2012 г., той включва 82 обекта, в т.ч. 39 язовира и 43 хидротехнически съоръжения. По време на есенната проверка на междуведомствената комисия са съставени са 102 констативни протокола с 463 предписания. Комисията установи, че за всички потенциално опасни язовири, корекции на реки и предпазни диги има изготвени актуални аварийни планове.

Собствениците и ползвателите са осигурили частично материално-технически аварийните планове: оборудвани са аварийни складове, аварийните планове са обезпечени до известна степен с техника и аварийни групи. До всички язовири е осигурен транспортен достъп, предимно по земен път, с високопроходима техника. Спазват се предписаните при пролетното обследване задължителни контролни коти на завиряване на язовирите.

В много от случаите не са изпълнени предписанията собствениците(ползвателите) да предприемат дейности за ремонт и възстановяване на съоръженията, които са в неизправно техническо състояние, както и да продължат дейностите за почистване на язовирните стени и отводящите дерета в участъка от 500 м. след облекчителните съоръжения; да извършат насипване на коловозите по короните и да предотвратят преминаването на техника. За голяма част от потенциално опасните общински язовири са стартирани процедури по отдаване на концесия, с изискване концесионерите да изготвят и изпълнят работни проекти за цялостен ремонт и възстановяване на язовирите.

Общините Червен бряг, Долна Митрополия и Левски са получили средства от МКВП към МС и са извършили почистване на отводнителни дерета и реки на територията на населените места. Община Искър е изпълнила със собствени средства предписанията от пролетната проверка за проводимостта на река Искър. Почистен е наносен остров в талвега на реката, а материалът е използван за укрепване на брега. Коригираният участък на река Гостиля в централната част на Кнежа е с почистено през т.г. корито и нормална проводимост до моста при пазара на града. В процес на изпълнение на довършителни работи е разработения от общината проект за корекция на реката в долното й течение.

При извършеното обследване на проводимостта на 113 моста е констатирано, че в изпълнение на направените предписания от комисията, Областно пътно управление-Плевен е почистило храстовидната и дървесна растителност в зоната на мостовете от републиканската пътна мрежа. Почистен е и жп моста при Плевен.

Проводимостта на реките е намалена в зоните на повечето мостове общинска собственост, като с най-висок риск са мостовете разположени на територията на населените места.

Комисията определи 13 критични обекта, свързани с проводимостта на реките извън населените места. Това са участъци по корекцията на река Вит - в землищата на село Дисевица, община Плевен, село Рибен и село Комарево, община Долна Митрополия, и под моста на околовръстен път Плевен, участъци по корекцията на река Искър - землище Ставерци Писарово и село Глава, участък от отводнителен канал в землището на село Искър, общ. Гулянци, река Златна Панега извън регулацията на Червен бряг до вливането й в река Искър, участъци от корекцията на река Осъм - в землището на село Муселиево при мост на път РП ІІ 34, в землището на село Козар Белене. Тези обекти бяха допълнително обходени на 5-7 декември с цел експертна оценка на необходимите дейности за тяхното почистване.
Обектите ще бъдат включени в програмата за планово почистване на речните корита извън населените места за 2013 г.