„Пауталия на бъдещето настояват за промяна в дефиницията  за селски район в ПРСР
„Пауталия на бъдещето настояват за промяна в дефиницията за селски район в ПРСР / Дарик радио,архив

От Сдружение „Пауталия на бъдещето" Кюстендил, настояват да бъде направена промяна в Наредба № 14 от 1 април 2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони, издадена от Министерството на земеделието и горите и Министерството на регионалното развитие, а именно
„чл. 2. (1) Селски райони са общините, на чиято територия няма град с население над 30 000 души и гъстотата на населението е под 150 жители на кв.км."
да се замени с:
Вариант 1 „чл. 2. (1) Селски райони са общините, на чиято територия няма град с население над 50 000 души и гъстотата на населението е под 150 жители на кв.км."
или
Вариант 2 „Чл. 2. (1) Селски райони са общините, на чиято територия няма град с население над 30 000 души или гъстотата на населението е под 150 жители на кв.км."
Предложението е адресирано до министъра на земеделието и храните Васил Грудев и до вицепремиера Екатерина Захариева и е във връзка с възможността за промяна в предложението за ПРСР 2014-2020г.
От Сдружение „Пауталия на бъдещето" Кюстендил настояват за среща с тях и за подкрепата им за приемане на един от предложените два варианта, чието одобрение ще допринесе за промяна на критериите на ПРСР и ще даде възможност на повече общини да се възползват от европейски средства, да се повиши конкурентоспособността на проектите, както и да се гарантира пълно усвояване на средствата през новия програмен период.
В писмото още се казва:
"Анализът показва, че през приключващият програмен период 2007-2013 процента на усвоените средства по „ПРСР" е далеч от заложените такива, което означава, че освен неусвоени средства имаме и пропуснати ползи от социален и икономически характер, както за регионите допуснати за участие в програмата, а така също и за тези които не са включени в обхвата й.
Не включването в ОПРСР на общини, чиито показатели са близки или частично отговарят на чл.2 от Наредба 14 поставя последните в неизгодно положение, което е в ущърб за техния икономически растеж.
Заложените по-малко средства през новият програмен период за "ПРСР" ни задължават да се предприемат всички възможни стъпки и мерки за усвояването на 100% на предвидените средства. С включването на тринадесетте общини в обхвата на ПРСР се гарантира максимално усвояване на предвидените средства през новия програмен период 2014-2020 по „ПРСР", както и по-голяма конкурентност на самите проекти и по-високо качество на одобрените такива. Безспорен ще бъде и положителния ефект за икономическото и социално развитие на тези общини.