Сесия Общински съвет Кюстендил
Сесия Общински съвет Кюстендил
43-то заседание на Общински съвет – Кюстендил ще се проведе на 28.03.2019 г. от 14:00 ч. /четвъртък/ в Заседателната зала на Община Кюстендил. В проекта на Дневния ред са включени 13 - докладни записки от кмета на общината и общински съветници.

Съветниците ще гласуват за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кюстендил, Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда за 2018 година, отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците на Община Кюстендил за 2018 година и отчет за изпълнение на Програмата за управление и подобряване на качеството на въздуха на територията на община Кюстендил за 2018 година.

Годишен отчет за дейността си представя обществения посредник на територията на Община Кюстендил - 2018 година. Дневният ред включва още докладни за финансово подпомагане на жители на община Кюстендил със сериозни здравословни проблеми,  поставяне на паметна плоча в с. Соволяно, общ. Кюстендил, предоставяне под аренда на земеделска земя общинска собственост и др.
 
Дарик- Кюстендил