/ Община Кюстендил
Обществено обсъждане за осигуряване на собствен принос и междинни плащания за изпълнението на проект „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз се проведе в община Кюстендил.

Кмет, съветници и кюстендилци чистят града и незаконни сметища (СНИМКИ)

Поводът е поемане на общински заем с Фонда за органите на местното самоуправление в България - „ФЛАГ“ ЕАД; Размер на дълга - за собствения принос до 1 916 000 лв. (един милион деветстотин и шестнадесет хиляди) и за междинни плащания до възстановяването им от ОПОС;

„Средставата са за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци. Бенфициенти по поректа са общините Кюстендил, Трекляно и Невестино. Целта е да намалее количеството на депонираните отпадъци генерирани в трите общини.

Мащабен проект за ремонт на театъра и пространството около него

Ще бъдат предварително третиране на събраните отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци събрани разделно. Затварянето на депото и липсата на регионарлно депо постави доста предизвикателства пред община Кюстендил”, заяви зам.-кметът на община Кюстендил Надя Каратова.

Начин на финансиране на дълга - собствени приходи по бюджета на община Кюстендил; Обезпечение – особен залог по реда на Закона за особените залози върху собствените приходи и общата изравнителна субсидия на Община Кюстендил и вземанията от УО на ОПОС по договора за безвъзмездна финансова помощ.