дърва
дърва / Дарик, архив
9241 са подадените заявления - декларации за отпускане на целеви помощи за отопление в Дирекциите „Социално подпомагане” от Регион Кюстендил за отоплителен сезон 2019/2020 г. Издадените заповеди за отпускане на целеви помощи за отопление са 7588 бр., а издадените заповеди за отказ – 985 бр. Останалите 668 бр. заявления са в процес на обработка.
Броят на подадените заявления - декларации за отпускане на целеви помощи за отопление в Дирекциите „Социално подпомагане” от Регион Кюстендил за отоплителен сезон 2018/2019 г. общо е 7430 бр. Издадените заповеди за отпускане на целеви помощи за отопление са 6463 бр., а издадените заповеди за отказ – 967 бр.
 
 
Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференцирания доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).
При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите, определени след 1.07.2008 г., се намалява с коефициент 1,463.
Лицата и семействата подават заявление-декларация по образец по настоящ адрес и при спазване на изискванията по чл. 26, ал. 2, 4, 5, 6, 7 и 8 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
В заявлението - декларацията задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ.    
Заявления - декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подават в дирекции „Социално подпомагане" от 1 юли до 31 октомври.
 
Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:
1. При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ - в пари на правоимащото лице или семейство;
2. При отопление с твърдо гориво:
а) в пари на правоимащото лице или семейство;
б) на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката - при изрично отразено в заявление - декларацията желание от страна на лицето или семейството.
Със Заповед № РД01-480/10.07.2019 г. на Министъра на труда и социалната политика в съответствие с чл. 3, ал. 1 и 3 от Наредба № РД 07-5/16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление е определен месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2019/2020 г. - 93,18 лв. Пълният размер на помощта за отоплителния сезон е 465,90 лв.