Община Дряново
Община Дряново / Дряново - Община за пример

На 30 юли - понеделник, изтича крайният срок, в който студентите, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за учебната 2018/2019 година, трябва да подадат в Общински съвет – Дряново следните документи:

1. Мотивационно писмо

2. Ксерокопие на документ, удостоверяващ отличен успех

3. Ксерокопие на дипломи, грамоти, сертификати и др., удостоверяващи получените награди

4. Документ от съответното висше учебно заведение, доказващо липсата на наложени наказания

Студентите, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”, трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са жители на Община Дряново

2. Да имат среден успех от предходна учебна година най-малко отличен 5,50.

3. Да са получавали награди от областни, национални и международни олимпиади, състезания и конкурси

4. Да са обществено ангажирани, с участие в прояви на висшето учебно заведение и национално ниво

5. Да не са прекъсвали обучението си по неуважителни причини

6. Да подадат необходимите документи в установените срокове

До 16 юли, когато изтече срокът за подаване на документи от учениците, кандидатстващи за общинската стипендия, в общински съвет бяха подадени документи от четирима кандидати за стипендията за ученици.