319 са браковете, сключени през 2018 година, 185 са разводите

Населението на областта е намаляло с 1443 души за една година

с
с / ThinkStock/Getty Images
Населението на областта е намаляло с 1443 души за една година
През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Габрово е намаляло с 1443 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 13.2 промила. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 9.8 промила, а в селата - минус 28.7 промила. По този показател областта се нарежда на предпоследно място след област Видин - минус 16.4 промила.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който също е отрицателен - минус 407 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Кои са най-късно населените градове у нас?
ThinkStock/Getty Images

През 2018 г. са регистрирани 319 юридически брака - с 11 по-малко спрямо предходната година. Три четвърти от всички регистрирани бракове (266) са сред населението в градовете. За 79.9% от жените и 84.6% от мъжете, сключили граждански брак през 2018 г., той е бил първи.

Броят на разводите през 2018 г. е 185, или с 11.4% повече от регистрираните през 2017 година. От всички прекратени бракове 85.4% се отнасят за населението в градовете.

развод
ThinkStock/Getty Images