Първа копка на санирането в Добрич по ОП "Региони в растеж"
Първа копка на санирането в Добрич по ОП "Региони в растеж" / Община Добрич
С първа копка бе даден старт на санирането на многофамилни жилищни сгради с европейски средства в Добрич. Дейността се изпълнява по проект, съфинансиран от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Общата стойност е 3 038 478 лв., от които 2 582 707 лв. от ЕФРР и 455 771 лв. съфинансиране от националния бюджет. Проектът е част от инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич.
 
Изпълнението на договора започна в началото на януари 2017 г. и ще продължи 24 месеца. Предвидените мерки са за повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и удължаване на експлоатационния период на сградите.
 
Включени са девет сгради: ул. „Каменица“ № 8, ул. „Кирил и Методий“ № 8, ул. „Кирил и Методий“ №18, ул. „Любен Каравелов“ № 4, ул. „Максим Горки“ 2, ул. „Страцин“ №4, ул. „Цар Симеон“ 13, ул. „Захари Стоянов“ №1, ул. „Йордан Йовков“ №13.
 
През 2016 г. за сградите бяха изготвени технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност от изпълнител избран по реда на Закон за обществени поръчки (ЗОП). През 2017 година, след провеждане на процедури по ЗОП, бяха избрани изпълнители и за останалите дейности, предвидени за реализиране по проекта.

Към настоящият момент са сключени договори с изпълнителите на всички дейности, с изключение на инженеринг за сградата на ул. „Страцин” №4, за която повторно е обявена процедура за избор на изпълнител, тъй като класираният на първо място отказа  да сключи договор.
 
По сключените договори за инженеринг напълно завършени са инвестиционните проекти за пет от сградите и те включват всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в енергийното обследване, мерки по конструктивно възстановяване, предписани като задължителни в техническото обследване и мерки, свързани с подобряване на достъпа за лица с увреждания. За тези обекти има издадени разрешения за строеж.

С осъществяването на проектното предложение деветте обекта ще постигнат най-малко клас на енергопотребление „С“. Ще се повиши и комфорта на обитателите, ще се постигне подобряване на екологичната среда и качеството на живот в града като цяло.