Представиха три проекта за 3,3 милиона лева
Представиха три проекта за 3,3 милиона лева / Дарик Добрич
Община Добрич представи три свои проекта, защитени по Оперативна програма „Региони в растеж”, които трябва да бъдат завършени до края на 2018 година. Те предвиждат мащабни ремонти в гимназията по ветеринарна медицина, сградите на Пожарната и улица „6-ти септември”. Общата им стойност надхвърля 3,3 млн. лева.

Проектът за реконструкция и модернизация на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина е на стойност 1,3 млн.лева. Проектът предвижда ремонт на учебната сграда и физкултурния салон на учебното заведение, изграждане на спортна площадка, благоустройство на прилежащите към гимназията площи, обзавеждане на сградите и оборудването им  с модерна техника. Тя включва компютри, копирни машини, мултимедия, ветеринарно-медицинско оборудване, съоръжения за баскетбол и волейбол и др. Ще бъдат изпълнени всички предписани енергоспестяващи мерки.

Другият проект е “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РД „Пожарна безопасност и защита на населението”. Общата му стойност е 600 000 лева, като 510 000 лв. е европейското финансиране, а 90 000 лв. – националното. Очаква се след приключването на проекта да се реализират 61% икономии на ел.енергия. Служителите на Регионалната дирекция са 101, над 7000 са физическите и юридически лица в обхвата на дейност на службите, а над 1000 деца, младежи и доброволни формирования се обучават в сградите на РД „ПБЗН”. Всички те ще се ползват от енергоспестяващите мерки и тези по конструктивното възстановяване на сградите.

Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ е част от Инвестиционната програма на община град Добрич за периода 2014-2020 година. Общата стойност е 1 446 029 лв.  Основната дейност е реконструкция и рехабилитация на ул. „6-ти септември“ с включени  два участъка - улица "6-ти септември"- юг с дължина 828.42м., улица "6-ти септември"- север с дължина 179,44м. и отклонение към "Добруджански хляб" АД с дължина 137,33м.
 
Дейностите включват разваляне на съществуващи амортизирани тротоарни настилки и изграждане на нови от унипаваж, съобразени с изискванията на Наредба №6 за достъпна среда с понижени до нивото на настилката бордюри и поставяне на тактилни плочки в помощ на хората с увредено зрение; изграждане на прилежащи парко места към уличното платно. За осигуряване на оптимално отводняване на настилката е предвидена цялостна ревизия на колекторната система и промяна до достигане на проектното ниво на съществуващите дъждоприемни и ревизионни шахти. Ще бъдат поставени маркировка и пътни знаци. Проектът включва изграждане на оптична мрежа и подмяна на уличното осветление с енергоефективно.

проекти Добрич
Дарик Добрич