Обновиха наредбата за ползване на общински жилища
Обновиха наредбата за ползване на общински жилища / Дарик Добрич

Общинските съветници приеха нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд. Обновяването на документа е наложено от множество промени в Закона за общинската собственост и други нормативни актове, които са настъпили от 2005 г., откогато е старият документ. В него някои текстове са изгубили актуалното си правно значение, а други са в противоречие със съществуващите правила, отбелязва кметът.

Наредбата е изготвена от комисия в състав от представители на общинска администрация и „Жилфонд - инвест" ЕООД. С приемането на нова методика не се увеличават или намаляват определените наемни цени на общинските жилища. За да се облекчат максимално гражданите, е предвидено част от необходимите документи при кандидатстване за общинско жилище да бъдат служебно изисквани, събрани и приложени от общинската администрация.

В новия текст се увеличават изискванията към общинската администрация и задълженията за извършване на проверки относно ползването и стопанисването на общинските жилища. Конкретно се посочват основанията и предпоставките за прекратяване на наемното правоотношение и действията при недобросъвестно поведение от страна на наемателите, приемат се и текстове в които се предвижда административно-наказателна отговорност. Предвижда се финансова санкция „глоба" за всяко конкретно извършено нарушение от лицата, а не както досега беше отговорността да се осъществява единствено по един общ текст от наредбата, който на практика е неприложим.

Сред наказанията за ползвателите в новата наредба са разписани глоби от 500 до 1000 лева за повреждане на общинско жилище или извършване на ново строителство, надстрояване, основен ремонт или реконструкция без съгласуване с "Жилфонд - инвест"; от 200 до 500 лева за преотдаване под наем на имота; от 100 до 1000 лева за използване не по предназначение.
За нарушение на добрите нрави при ползване на общинско жилище се налага административно наказание - глоба от 100 до 500 лева.