Джеймс Уотсън и Франсис Крик преди повече от 60 години представят в научна статия двойната спирала на ДНК. Това е дезоксирибонуклеиновата киселина, която отговаря за генетичния ни строеж. Има множество факти за ДНК. Вижте най-важните:

Устройстовото на ДНК

Цялата информация, която съставя нашия организъм се съхранява в нашите ДНК молекули. Киселината е построена от четири "строителни елемента" – нуклеотидните, бази аденин, гуанин, тимин и цитозин.

ДНК често е сравнявана с програма или рецепта, тъй като съдържа инструкциите , необходими за конструирането на останалите клетъчни компоненти.

Учени търсят ДНК на Исус Христос в България

Еднакви ли сме?

Всеки човек споделя 99% от ДНК с всеки друг човек. Обаче има 1%, който е различен и уникален за всеки индивид на Земята.

През 1994 година Алек Джефрис е отличен с рицарско звание заради важното си откритие. Той открил технология, която позволила да се направи ДНК профил, или казано по друг начин, да се определи на кого точно принадлежи определен генетичен материал. Откритието за ДНК профила дало тласък освен на генетиката и информатиката, и на криминалистиката.

Учени получиха разрешение за спорна технология за редактиране на човешки гени

Дължината

Ако свържете всички ДНК молекули от тялото си в една непрекъсната нишка, тя ще стигне от Земята до Слънцето и обратно 600 пъти.

Родителите и децата

Родителите и децата споделят 99,5% ДНК. Това успява да открие Алек Джефрис.

Всички европейци носят синя кръв, твърди генетик

Човекът и шимпанзето споделят 98% ДНК.

Човешкият геном

Ако пишете със скорост 60 думи в минута по шест часа на ден, ще ви отнеме около 50 години да изпишете човешкия геном.

Стабилност на молекулата

ДНК молекулата е нестабилна молекула. Около хиляда пъти на ден с нея се случва нещо, което предизвиква грешки. Това означава, че всеки от нас носи мутации. Някои мутации са безвредни, други могат да причинят заболявания, например рак, а трети могат да се окажат полезни. Има множество защитни механизми, които поправят грешките, но някои остават непоправени.

Протеин от най-издръжливото животно предпазва човешката ДНК

С кого още споделяме ДНК

Учени от Кеймбридж са установили, че от бъзгръбначните животни генетично най-близък до нас е дъждовният червей. Имаме повече общо с него, отколкото с паяка или октопода.

Човекът и зелето

Хората споделят около 40-50% обща ДНК със зелето, банана и др.

Откриването на ДНК

ДНК е открита през 1869 г. от Фридрих Мишнер. Въпреки откритието учените не били наясно, че това е генетичният материал в клетките чак до 1943 г. Преди това те са смятали, че белтъците са носители на генетичната информация.