/ iStock/Getty Images
Правителството прие Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г. Националният план е съобразен с конкретните изискванията, посочени в Приложение XVII на Директива 2013/59/Евратом.

Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята. Световната здравна организация (СЗО) определя радона за втори по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето.

Директива 2013/59/Евратом изисква държавите членки да изготвят стратегии, които да гарантират правилното управление на ситуациите на съществуващо облъчване, съразмерно на рисковете и ефективността на защитните мерки, както и да изготвят национален план за действие с цел справяне с дългосрочните рискове от облъчване от радон в жилищни сгради, сгради с обществен достъп и работни места.

Стратегията цели намаляване на колективния и индивидуалния риск за българското населението от облъчване на радон в сгради, чрез провеждане на дългосрочна политика за осигуряване на стабилна правна и институционална рамка и подпомагане на изпълнението на мерките за намаляване на облъчването от радон.

Проектът на Националния план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2023-2027 г. е разработен за достигане на целите и задачите на Стратегията за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г., на база на анализ на изпълнението на Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г.