Парламентът разреши на Военна полиция да използва сила при необходимост
Парламентът разреши на Военна полиция да използва сила при необходимост / DarikNews.bg, архив

Парламентът прие окончателно промените в Закона за военната полиция.

Така беше решено служителите на „Военната полиция" да използват физическа сила и помощни средства при изпълнение на служебните си ангажимени. Това ще става обаче, само ако е абсолютно необходимо.

Депутатите записаха, че при използване на оръжие органите са длъжни да направят всичко възможно да запазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица, включително на органите, които го използват. В досегашните текстове беше записано, че са длъжни да го правят "по възможност".

Приетите промени налагат при охраната на стратегически обекти от "Военна полиция" да могат да се поставят временни или постоянни заграждения около тези обекти.

Подробно се регламентира и оперативно-издирвателната дейност, извършвана от органите на Служба "Военна полиция". Прецизират се разпоредбите, свързани с антитерористичната дейност.

Въвеждат се текстове, регламентиращи осъществяваната дейност по разследване на авиационни произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства, както и за противопожарния контрол, извършван от службата.

С приетите на второ четене промени се въвеждат принудителни административни мерки и санкции от 10 до 1000 лева. Нарушение на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти се наказва с глоба до 500 лв., а за загубена служебна карта на служител глобата е от 10 до 200 лева.

Ако някой използва униформено облекло, символи и отличителни знаци или служебна карта, показващи принадлежност към Служба "Военна полиция", без да има право, се наказва с глоба от 200 до 1000 лева.