/ Снимка: Георги Димитров
Парламентът прие на второ четене промените в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), с които правилата за защита на потребителите ще се прилагат и за услуги, предоставяни по интернет.

С текстовете се прецизират нормите за защита и обработване на личните данни на крайните ползватели при сключване на договор за електронни съобщителни услуги.

Предвижда се предприятията, които предоставят услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп до интернет да предлагат съответните устройства и услуги, по начин, който дава възможност на потребителите да следят и контролират разходите си чрез безплатни детайлизирани сметки, с които се осигурява възможности за проверка и контрол на таксите за използваните услуги за достъп до интернет или услуги за гласови съобщения.

Въвеждат се нови изисквания за преддоговорната и договорната информация, прозрачност, качество на обслужване, продължителност и подновяване на договора, сигурност и достъп до номера за спешни случаи, улесняване процесите по извършване на преносимост на номерата и смяната на доставчиците на услуги за достъп до интернет, по-добра защита при ползване на пакетни услуги.

С приетите промени срокът за използването на радиочестотния спектър не може да е по-кратък от 15 години с възможност за удължаване най-малко до 20 години. Дефинира се и споделеният достъп до радиочестотен спектър при условията на задължително споразумение.

Предвижда се условията за удължаване на срока на правата за ползване на радиочестотен спектър да не могат да предоставят неправомерни предимства на притежателите на предоставените права.

С цел осигуряване на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър или насърчаване на увеличаването на покритието, при определянето на условията за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър, Комисията за регулиране на съобщенията ще може да налага задължения за съвместно ползване на физическа инфраструктура или активни елементи от електронни съобщителни мрежи, които се основават на радиочестотния спектър, както и съвместно разгръщане на инфраструктури за предоставяне на мрежи или услуги, които се основават на използването на радиочестотния спектър.

Комисията за регулиране на съобщенията провежда географско проучване за покритието на електронните съобщителни мрежи, които могат да осигуряват широколентов достъп.

Проучването се актуализира най-малко на три години. Предвижда се в срок до 21 декември. Комисията за регулиране на съобщенията да изпрати на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения получените преди 21 декември 2020 г. уведомления за предоставяните от предприятията електронни съобщителни услуги в съответствие с изискванията на Европейският кодекс за електронни съобщения.
БТА