пари
пари / Thinkstock/Getty Images
Агенцията по вписванията е раздала напълно законно бонуси на служителите си. До този извод стигна Инспекторатът към правосъдното министерство. От Инспектората са  приключили проверката в Агенция по вписванията, разпоредена от ресорния министър Цецка Цачева във връзка с изплатените допълнителни възнаграждения на служителите в Агенцията за третото тримесечие на 2018 година.
 
Оттам обясняват, че условията за определяне и изплащане на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати се уреждат с наредба, приета с постановление на Министерския съвет през 2012 година, и Вътрешните правила за заплатите в Агенцията по вписванията.

Шефката на Агенцията по вписванията обясни за бонусите

Конкретните правила и разработена методика за определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати, въз основа на определените оценки, се посочват в утвърдените от изпълнителния директор на Агенцията вътрешни правила за заплатите във ведомството.

В Агенцията по вписванията се прилагат следните вътрешни правила във връзка с "допълнителните възнаграждения за постигнати резултати": Вътрешни правила за заплатите на Агенцията по вписванията, Вътрешни правила за работните заплати на длъжностните лица по регистрация и Вътрешни правила за работните заплати на служителите в Агенцията по вписванията, назначени според правителствено постановление от 1996 г.

Трите подзаконови нормативни акта са изготвени от Агенцията и утвърдени от изпълнителния ѝ директор през 2013-а, а от тогава досега те са били променяни многократно.

Проверяващите са разгледали детайлно и последните промени, утвърдени през тази година от изпълнителните директори Зорница Даскалова и Габриела Козарева.

Последните промени се отнасят до контрола върху поставените оценки на служителите. За първи път е въведено и изискването служителите да са изработили реално поне една трето от оценявания период, с което се преодолява старата практиката да получават допълнително възнаграждение служители, които имат реално изработени дни под този срок, обясняват от Инспектората на правосъдното министерство.

Утвърдените изменения на правилата не са незаконосъобразни, тъй като не противоречат на наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Близо 600 000 лева бонуси са раздадени в Агенцията по вписванията

Многобройните промени през годините, както и три отделни правила за различните категории служители са оценени от Инспектората като пречка за създаване на трайна и ефективна практика за изчисляването на възнагражденията на различните категории служители.

Затова е отправена препоръка към изпълнителния директор на Агенцията да се изготвят единни Вътрешни правила за заплатите в Агенцията по вписванията, касаещи и трите категории служители - служителите на агенцията; длъжностните лица по регистрация по Закона за търговския регистър в дирекция "Длъжностни лица по регистрация" и служителите, назначени по реда на правителственото постановление от 1996 г.