/ iStock/Getty Images
Парламентът ратифицира Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във фонда на Инициативата за икономическа устойчивост, подписано в София на 27 май 2019 г. и в Люксембург на 5 юни 2019 г. Със споразумението се цели постигането на устойчиво развитие в страните от Южното съседство и Западните Балкани.

Захариева: България счита Индонезия за приоритетен партньор

Инициативата е интегриран пакет от заеми, облекчени финансирания и иновативни инструменти, който е създаден, за да улесни финансирането в периода 2016-2020 г. на инвестициите в двата региона, които поради финансови ограничения, ниска възвращаемост или висок риск не са привлекателни за инвеститори. С тези инструменти се допълва необходимата хуманитарна помощ и краткосрочните мерки за адресиране на последствията от миграционната криза.

14 български предприятия изнасят млечни продукти за Китай


Предвижда се Инициативата за икономическа устойчивост да мобилизира средства в размер на 15 млрд. евро, като за постигане на поставените цели се търси мобилизирането на допълнителни средства от общо 730 млн. евро.

Размерът на вноската на Република България във Фонда е на стойност 100 000 евро годишно, като финансирането на вноските за 2019 и 2020 г. ще се осъществи от одобрените средства за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на Министерството на външните работи. Очаква се участието в Инициативата да допринесе за справяне с предизвикателствата, свързани с хуманитарните и миграционни процеси, възникнали в съседство на Европейския съюз.
 
БТА