/ iStock/Getty Images
Министерският съвет прие решение, с което заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова е новият представител на България в Комисията за опазване на Черно море от замърсяване и в Международната комисия за опазване на река Дунав.

Комисията за опазване на Черно море от замърсяване е създадена по силата на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, страни по която са шестте държави от Черноморския регион – Република България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Република Турция и Украйна.

Приети са промени в правилата за плаване по река Дунав

Предмет за обсъждане в рамките на Комисията и консултативните групи към нея е предприемането на координирани действия по опазване на морската среда и живите ресурси, отчитайки икономическите, социални и здравни аспекти на проблема.

Международната комисия за опазване на река Дунав е органът, координиращ изготвянето и прилагането на Плана за управление на международния район за басейново управление на реката, съгласно изискванията на Рамковата директива за водите на ЕС.