Дървесината от държавните горски територии ще се движи с електронен билет
Дървесината от държавните горски територии ще се движи с електронен билет / снимка: БГНЕС

Контролът в горския сектор ще бъде подобрен с промени в Закона за горите и три наредби - за сечите в горите, за контрола и опазването на горските територии и за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за продажбата на дървесина и недървесни горски продукти. Създава се и изцяло нова наредба "8" - за инвентаризация на горските територии. Законодателните промени бяха представени от ръководството на Министерството на земеделието и храните в рамките на кръгла маса.

Сред предлаганите промени са повишаване на квалификацията на работещите в горския сектор и прекратяване на практиката дейностите в горските територии да се извършват от лица без нужното образование. Предвижда се и въвеждане на GPS-технология за проследяване на пътните превозни средства, транспортиращи дървесина.

От средата на април ще бъде изцяло приложен електронният превозен билет за добиваната и превозвана дървесина от държавни горски територии, коментира пред журналисти заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов.

Цялостно системата на електронния билет ще бъде реализирана и приложена от края на септември, откогато чрез него дървесината ще може да се проследява от сечта до складовете. Въвеждането на системата ще струва около 10 хиляди лева за всяко отделно държавно горско стопанство.

Изграждането на електронната онлайн-система от Изпълнителната агенция по горите с цел проследяване на движението на добитата дървесина чрез издаването на електронни превозни билети, е една от подготвените промени в Наредба 1 - за контрол и опазване на горските територии. Софтуерът е собственост на ИАГ и ще бъде предоставен безплатно на регистрираните лесовъди.

Въвежда се възможността служителите от държавните горски и ловни стопанства да могат да съставят актове и в други райони на дейност в рамките на държавното предприятие. Собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, ще трябва да въведат и 24-часово видеонаблюдение.

Предвижда се промяна в Закона за административните нарушения и наказания, с която да се полага обществено полезен труд от системните нарушители в гората, от които няма какво да се вземе. Събираемостта на наложени санкции за нарушения в момента е 11 на сто, обяви заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов.

Със законодателните промени се уеднаквяват мерните единици за измерване и описване на превозваната дървесина, което ще е от полза както за контрола, така и за статистиката, коментираха специалистите. С централизирането на електронната информационна система гражданите ще могат да проверят по регистрационния номер на автомобила дали има разрешително за сеч.

По предложение на бизнеса ще се ограничат стоковите борси за дървесина, с цел повишаване на прозрачността. Предвижда се и ограничаване на възможностите за продажба на дървесина на търговци, които нямат доказани мощности за преработка на суровината.

Представители на природозащитни организации коментираха, че предлаганите промени ще намалят незаконните сечи в страната, но няма да решат изцяло проблема. Според тях е нужно отговорност за нарушения да носят не само физическите лица, а и възложителите и организаторите на незаконната дейност, за което трябва да се предвиди в законодателството и стопанска отговорност.

Източник: БТА