ОбС Враца
ОбС Враца / Дарик Враца
Община Враца организира обществено обсъждане на бюджета за 2019 година.  Обсъждането ще се проведе днес, от 17.00 часа в конферентната зала на Община Враца /етаж 3/ .  то се провежда на основание на  чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.36, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на  Община Враца.

Участие могат да вземат  гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и на граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

Материалите за обсъждането са публикувани на Официалния сайт на Община Враца в категория „Бюджет”. Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2019 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.