За 38-ми път броят зимуващите водолюбиви птици в България
За 38-ми път броят зимуващите водолюбиви птици в България / снимка: БДЗП

Експерти на Регионалната екоинспекция във Велико Търново ще участват в 38-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което ще се проведе от 17 до 19 януари в цялата страна. Преброяването се организира от Изпълнителната агенция по околна среда в координация с Wetlands International. За поредна година екипът на РИОСВ ще извърши наблюдение на язовирите “Александър Стамболийски” и „Йовковци”, р. Росица (с. Красно Градище – с. Ресен), р. Янтра (с. Куцина – с. Писарево) и някои микроязовири.

Среднозимното преброяване се осъществява по методика за мониторинг, включена в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Целта е да се установи числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите у нас водолюбиви птици, като след анализа на данните се определят приоритетите за опазване на видовете и местообитанията.

Тазгодишното преброяване се очаква да бъде при по-високи температури от обикновено и вероятно по-малко птици. През изминалите седмици са установени няколко интересни и редки видове птици за страната дошли от север, за да зимуват у нас. Сред тях са видове като тундров (малък) лебед, стрепет (малка дропла) и световно застрашените малки белочели и червеногуши гъски. Към момента в страната ни зимуват около 5 000 от световно застрашените червеногуши гъски, което е значително по-малко от регистрирания рекорден брой от 54 000 индивида през зимата на 2013 г. Този висок брой е близо 100% от всички червеногуши гъски в Света, който се концентрира да зимува основно по Северното ни Черноморие. Това значително присъствие на вида у нас отрежда огромна отговорност на страната ни към оцеляването на вида в световен мащаб.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и много други.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

Резултатите от преброяването ще бъдат публикувани на страницата на РИОСВ - Велико Търново.