/ Община Елена
На последната сесия Общинският съвет в Елена взе решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата правото на собственост на 4 язовира публична общинска собственост. Три от тях – „Константин“, „Батаклика“ и „Крумчевци“ се намират в землището на с. Константин, а четвъртият - „Руховци“ е разположен в едноименното землище.

За тези водоеми няма сключени договори с наематели и общината се възползва от дадената възможност от измененията на закона собствеността на язовирите да бъде прехвърлена безвъзмездно в полза на държавата.

Основното училище в еленското село Майско става обединено

Община Елена е собственик на осем язовира. За привеждането им в състояние, напълно отговарящо на изискванията за безопасна експлоатация и последващата им издръжка, общината трябва да разходва финансов и технически ресурс в пъти по-голям от приходите от наеми.

Във връзка със спазване на изискванията за техническа и безопасна експлоатация на неотдадените под наем язовири, общината заплаща и годишно възнаграждение на оператор на язовирни стени и съоръженията към тях.

Останалите 4 язовира – „Опитно поле“, „Беброво“, „Палици“ и „Червенковци“ са отдадени под наем за срок от 10 години. Общината предвижда да бъдат подписани анекси с наемателите, в които да бъде вменено изпълнението за тяхна сметка на всички изисквания, произтичащи от Закона за водите и свързаните с него подзаконови нормативни актове, включително поддържането на контролно-измервателна система, изпълнението на дадени предписания, както и възстановяването на евентуално наложените имуществени санкции.

При отказ от наемателите да сключат анекси, договорите за наем ще бъдат прекратени и язовирите, след решение на ОбС, безвъзмездно предадени на държавата.