лична карта документи
лична карта документи / БГНЕС

Сроковете на изтичащите в периода 13.03.2020 – 31.10.2020 г. лични карти и свидетелства за управление на МПС се удължават с шест месеца.

Причината е изтичане срока на валидност на голям брой документи за самоличност през 2020 г. и във връзка с въведеното извънредно положение.

Действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на областта могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт и свидетелство за управление на МПС с обикновена услуга (до 30 дни) във всяко Районно управление в Област Варна, а не само в Районно управление по постоянен адрес. Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията.


Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето,  могат  да  се възползват от   „Портал  за  електронни  административни  услуги  на   Министерството  на  вътрешните работи“, достъпен на този интернет адрес, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга.