документи
документи / Dariknews.bg
Агенцията по заетостта приключи приема на заявления от работодатели за изплащане на компенсации за периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.

Мярката 60/40, която се прилагаше до 30 юни, от месец юли ще продължи в нов разширен вариант да предоставя подкрепа за бизнеса и през следващите 3 месеца, но по реда на ново Постановление на Министерски съвет.

На одобрените вече работодатели Агенцията по заетостта напомня, че през месец юли ще се извършат плащанията за компенсации по вече приключилото действието си постановление от 30 март, дължими за предходни месеци, в т.ч. и за месец юни.

Агенцията призовава работодателите да подадат отчетните си документи до 14 юли, за да се обработят и подадат своевременно на Националния осигурителен институт за изплащането им до края на  месец юли.

Работодателите внимателно да проверят документите, които представят за месечното изплащане на средствата по ПМС 55/30.03.2020 г., включително и за спазването на определения максимален срок за изплащане на компенсации, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.

Документите се насочват към Дирекция „Бюро по труда”, в която работодателят е одобрен, и препоръката ни е при подаването да се използва електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, където документите са  подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/.