детска ясла Стара Загора
детска ясла Стара Загора / община Стара Загора
1529 деца са постъпили в самостоятелни ясли или яслени групи в състава на детски градини в Старозагорска област. Данните са на ТСБ-Югоизток и са за изминалата 2019 година.

В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1 561 деца, от които момчетата са 853, а момичета - 708. В сравнение с 2018 г. броят на децата в детските ясли нараства с 0.5%.

Осигуреността с места в детските ясли за област Стара Загора е 19.0%, като най-висока тя е в община Казанлък (25.7%), а най-ниска - в общините Братя Даскалови (6.9%) и Гълъбово (7.4%).

В общините Гурково и Опан няма функциониращи детски ясли.

От всички деца, отглеждани в детските ясли в област Стара Загора, най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 88.7%, следван от дела на децата на 1 година - 9.9%. Няма деца на възраст до 1 година, отглеждани в детските ясли на областта. На 3 и повече години са 21 деца, или 1.3%.

470 са специалистите, които се грижат, отглеждат и възпитават децата и са назначени на трудови договори в яслите. Медицинските специалисти по здравни грижи са 211, като 193 от тях са медицински сестри.

За изминалата година в Старозагорско са функционирали 40 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 1 680 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 65, или с 3.7%.

В градовете на областта детските ясли са 32 с 1 531 места, а в селата - 8 със 149 места.