възрастни хора
възрастни хора / pixabay.com
Населението на област Стара Загора е 31396 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-то място по брой на населението - непосредствено след област Бургас (409 265) и преди област Благоевград (302 694). В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 960 души, или с 0.9%. Данните са към декември миналата година.

Мъжете са 151 611 (48.4%), а жените 161 785 (51.6%), или през 2019 г. в област Стара Загора на 1 000 мъже се падат 1 067 жени, информират от ТСБ-Югоизток.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 70 830, или 22.6% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 5.1 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 26.4%, а на мъжете - 18.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Опан (44.1%), Братя Даскалови (29.2%) и Чирпан (25.8%).

Общо в 8 общини този дял е над средния за областта. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Николаево (17.7%), Гурково (17.9%) и Стара Загора (20.8%).

Децата до 15 години са 47 004, или 15.0% от общия брой на населението на областта, като спрямо 2018 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - намалява с 0.3 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Николаево - 25.5%, Гурково – 20.1% и Мъглиж - 17.8% от населението на общината.
Общо в 6 общини този дял е под общия за областта, като най-нисък е в община Опан - 7.9%, следвана от община Раднево -12.7%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която в област Стара Загора достига 44.2 години в края на 2019 година.
Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете на областта средната възраст на населението е 43.3 години, а в селата - 46.6 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са от 16 до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора е 182 192 души, или 58.1% от населението на областта, като мъжете са 95 946, а жените - 86 246. Броят на трудоспособното население намалява с 2 398 души, или с 1.3% през 2019 г. спрямо предходната година.

Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 81 152 души, или 25.9%, а под трудоспособна възраст - 50 079 души, или 16.0% от населението на областта.

В градовете живеят 226 997, или 72.4%, а в селата 86 399, или 27.6% от населението на област Стара Загора.

В съответствие с административно-териториалното устройство на България, област Стара Загора е разделена на 11 общини и 145 кметства. Към края на 2019 г. населените места в областта са 206, от които 11 са градове и 195 - села. В 4 населени места няма население. В 23, или в 11.2% от населените места живеят от 1 до 50 души включително.

С население над 10 хил. души са 6 общини в област Стара Загора, в които живеят 90.7% от населението на областта.

Най-малка по брой на населението е община Опан, в която живеят 2 410 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Стара Загора – 155 426 души (49.6%).