Учредиха Местна инициативна група в Стралджа
Учредиха Местна инициативна група в Стралджа / община Стралджа

Учредиха Местна инициативна група в Стралджа. Това стана по време на учредително събрание, в което участие 10 неправителствени организации и 11 стопански субекта.

Целта на новосъздаденото Сдружение е да развива и утвърждава европейски практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони. Събранието единодушно утвърди предложения проект за Устав на Сдружението. След направените предложения беше гласуван и Управителен съвет. Той се състои от петима членове - по двама представители на нестопанския и на стопанския сектор С решение на ОбС член на ръководството като представител на Община Стралджа е кметът Атанас Киров. За председател на МИГ-а беше избран Николай Николов.

Предстои подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие. При одобрението на документа от Управляващия орган, бенефициентите, кандидатстващи по европроекти чрез МИГ-а, ще могат да се възползват от финансов ресурс в размер на 1 000 000 евро.

Основните цели на Сдружение „Местна инициативна група- Стралджа 2016г." са свързани с подпомагане устойчивото развитие на общината, подкрепа чрез разработването и прилагането на интегрирана Стратегия за водено от общностите местно развитие, което ще доведе до повишаване на конкурентноспособността, опазване на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности, подкрепа за развитието на отраслите на селското стопанство и стимулиране развитието на неземеделските икономически дейности.

Подкрепа за развитието на туризма, подпомагане включването на младите хора и жените в процесите на социално-икономическото развитие, създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население, подкрепа за подобряване на инфраструктурата и цялостния облик на селищата в общината, повишаване на заетостта и увеличаване доходите на местните жители са останалите цели.